Przejdź do treści


Krótki opis inwestycji

Budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79 jest inwestycją o znaczeniu regionalnym.

Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę obwodnicy jest korzystne dla obszarów miejskich, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski, prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez miasto prowadzi do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci.

Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną obwodnicę pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu. Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększoną emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzeniem obwodnicy.

Dla kierowców przejazd przez obwodnicę będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji. Uspokojenie ruchu w miejscowościach podniesie komfort mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo.

Kalendarium

– Zrealizowane – Aktualne – Przyszłe
1. Podpisanie umowy z Wykonawcą
Data: 21.07.2023
2. Przekazanie placu budowy Wykonawcy
Data: 27.07.2023
3. Rozpoczęcie robót
Data: 21.08.2023

Inwestycja obejmuje w szczególności:

Roboty przygotowawcze

 1. Roboty drogowe w zakresie:
  • – budowy obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79 (drogi głównej ruchu przyspieszonego) długości około 10,3 km,
  • – budowy węzła drogowego ”Zabierzów” (skrzyżowanie jednopoziomowe typu rondo, dla którego przyjęte rozwiązania mają zapewnić możliwość funkcjonowania jako rozwiązanie etapowe przy docelowym węźle typu „karo”),
  • – budowy tunelu,
  • – zaprojektowania, uzyskania niezbędnych zezwoleń oraz wykonania fizycznego połączenia linią światłowodową lokalnych urządzeń sterujących znajdujących się w projektowanym tunelu (Systemu Sterowania Tunelem) oraz elementów Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) z Centrum Zarządzania Tunelem (CZT) realizowanym przez GDDKiA w ramach Zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła) zlokalizowanym na OD Modlnica,
  • – rozbudowy Centrum Zarządzania Tunelem (CZT) realizowanego przez GDDKiA w ramach Zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)” o kompatybilne urządzenia niezbędne do prowadzenia monitoringu i sterowania w zakresie zapewnienia obsługi dla obwodnicy Zabierzowa (Systemu Sterowania Tunelem oraz Systemu Zarządzania Ruchem) w ciągu drogi krajowej nr 79,
  • – budowy konstrukcji oporowych,
  • – budowy kładki dla pieszych,
  • – stanowiska do kontroli i ważenia pojazdów wraz z jezdnią manewrową,
  • – wzmocnienia podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem:
   • – właściwości gruntów, skał i minerałów,
   • – przewidywanych oddziaływań, które mogą być przełożonymi obciążeniami (należy przyjmować obciążenie od pojazdów samochodowych równomiernie rozłożone o wielkości 25 Kpa) lub zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża),
   • – wartości granicznych odkształceń,
   • – wymagań określonych w polskich normach.
  • – przebudowy istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą główna ruchu przyspieszonego,
  • – budowy dróg innych niż droga główna ruchu przyspieszonego w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości,
  • – budowy dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi głównej ruchu przyspieszonego,
  • – budowy systemu odwodnienia drogowego, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,
  • – budowy lub przebudowy infrastruktury dla pieszych i rowerzystów
  • – budowy zatok komunikacji zbiorowej,
  • – budowy wiat przystankowych,
  • – budowy schodów wraz z zadaszeniem stanowiących dojście do zatok przystankowych,
  • – budowy wind stanowiących dojście do zatok przystankowych,
  • – budowy zjazdów publicznych i indywidualnych,
  • – przejazdy awaryjne,
  • – utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania,
  • – wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. Budowę obiektów inżynierskich, w ciągu drogi głównej ruchu przyspieszonego i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą główną ruchu przyspieszonego,
 3. Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w zakresie zapewniającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego i terenu przyległego,
 4. Wycinkę istniejącej zieleni oraz wykonanie nasadzeń,
 5. Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,
 6. Infrastruktura dla potrzeb obiektów przy drodze głównej ruchu przyspieszonego zlokalizowanych w ciągu drogi głównej ruchu przyspieszonego w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 7. W przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową – skrzyżowania należy wykonać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie,
 8. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi głównej ruchu przyspieszonego, ekrany przeciwolśnieniowe,
 9. Wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych,
 10. Sieć teletechniczna na potrzeby Zamawiającego,
 11. Oświetlenie drogowe,
 12. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę.
 13. Wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,
 14. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
 15. System Zarządzania Ruchem.